من

بسم الله الرحمن الرحیم

نمی دانم به چه امیدی می نویسم

وقتی کسی حرفهای خدا را نمی خواند

تکلیف ما که دیگر روشن است

 

وقتی برای خودم می نویسم:

خشک می شوم مثل دریاچه ی ارومیه…

وقتی با تعریف دیگران می نویسم:

می شوم مثل زاینده رود… که با سطل خیسش می کنند!!

وقتی برای تو می نویسم:

می شوم خلیج فارس آنقدر زیبا که دیگران نوشته هایم را به اسم خود ثبت می کنند مثل خلیج عربی….

سیدپارسا